Udostępnij...

Dnia 20 września 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Ruxandra Paula Andriciuc i inni przeciwko Banca Românească SA

Powodowie (liczna grupa) zaciągnęli w 2007 roku kredyt w walucie obcej CHF, również spłata rat kredytu miała następować w walucie CHF. Rumuński Sąd Apelacyjny zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wykładni art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. W tym wyroku Trybunał pochylił się nad kwestią obowiązków informacyjnych ciążących na banku w aspekcie poinformowania klientów o ryzyku walutowym związanego z zaciągnięciem kredytu denominowanego w walucie obcej.

Trybunał stwierdził , że to na krajowym sądzie będzie spoczywał obowiązek sprawdzenia czy w danych okolicznościach bank wywiązał się ze swoich obowiązków informacyjnych w taki sposób, że kredytobiorca w pełni zrozumiał ciążące na nim ryzyko walutowe. Jednakże, co bardzo ważne w aspekcie posiadaczy kredytów frankowych jest to ,że niedopełnienie obowiązków informacyjnych przez Bank prowadzi do rażącej nierównowagi kontraktowej stron. Podsumowując wyrko TSUE dostarcza kolejnych argumentów w walce przeciwko bankom.