Udostępnij...

Dobre wieści ! 

Kolejny sukces w walce z Bankami! mBank przegrywa prawomocnie w sprawie starego portfela CHF (dowolność zmian oprocentowania)! Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 27 września 2017 r., sygn. akt II Ca 99/17 orzekł , że dokonując zatem wykładni tego typu postanowień umownych odnoszących się co do mechanizmu ustalania wysokości oprocentowania należy kierować się regułami wyrażonymi w prawie unijnym, w szczególności treścią art. 6 ust. 1 wspomnianej wyżej dyrektywy 93/13/EWG oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE. Z uwagi na słabszą pozycję jednej ze stron (tj. konsumenta, któremu bank udziela kredytu), powyższy przepis stanowi, że nieuczciwe warunki nie wiążą konsumenta !!! Szczególnie warte podkreślenia jest, że ów przepis ma charakter bezwzględnie obowiązujący, mający na celu wprowadzenie rzeczywistej równowagi w zakresie unormowań dotyczących praw i obowiązków stron umowy. Pozwala on zatem przywrócić pożądaną w stosunkach między konsumentem a profesjonalistą – równowagę w ich wzajemnym rozkładzie, w sytuacji gdy zostaje ona zaburzona. Nie ulega przy tym wątpliwości, iż do takich przypadków można zaliczyć sytuację, w której bank dokonuje zmiany stopy oprocentowania według bliżej nieokreślonych wskaźników, co prowadzi do nieuprawnionego przerzucenia ekonomicznego ciężaru związanego ze zmianami gospodarczymi na konsumenta.

Sąd uznał , że klauzula dowolnej zmiany oprocentowania w “starych” umowach mBanku nie wiąże konsumentów, ze względu na swoją abuzywność.

Czekamy na kolejne zwycięstwa kredytobiorców!