A. Informacje wstępne

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej pozywamybank.pl.
 2. Dane, które są podawane przez Użytkownika oraz dane zbierane w sposób automatyczny są przetwarzane tylko do celów określonych w polityce prywatności.
 3. Operatorem Serwisu www.pozywamybank.pl oraz Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako „ADO”) jest Marcin Gramza prowadzący działalność pod firmą przez MGmedia Marcin Gramza, NIP: 7773037813, REGON: 302173942 (dalej jako „MGmedia”).
 4. ADO gromadzi Państwa dane osobowe w następujących celach:
  a) zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług i obsługi reklamacji,
  b) realizacji obowiązków MGmedia przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
  c) ochrony praw MGmedia zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach postępowań windykacyjnych i sądowych,
  d) przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych,
  e) prowadzenia statystyk około sprzedażowych.
  Serwis internetowy pozyskuje informację o użytkownikach oraz o ich zachowaniu poprzez:
  a) Zapisywanie w urządzeniach końcowych plików typu cookies (w języku potocznym znanej jako „ciasteczka”). Pliki Cookies są przechowywane jedynie do celów związanych z statystyką oraz dopasowania treści i układu Serwisu do potrzeb Użytkowników.
  b) Zbieranie logów przy użyciu systemu SALESmanago,
  c) Dobrowolne podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym.

B. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Informacje dot. procesów przetwarzania danych można uzyskać pisemnie na adres korespondencyjny, tj. ul. Świętego Jerzego 22, 61-546 Poznań.
 2. Użytkownik może wystąpić z zapytaniem o ofertę oferowaną przez www.pozywamybank.pl posługując się umieszczonymi w Serwisie formularzami elektronicznymi.
 3. Za pośrednictwem formularzy elektronicznych gromadzone są takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Zbierane są także inne dane podane przez użytkownika.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwia prawidłowe wykonanie usługi, zrealizowanie sprzedaży lub udzielenie obsługi posprzedażowej.
 6. Dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:
  • Możliwość kontaktu z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego w postaci komunikacji z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Przetwarzanie danych odbywa się do momentu wycofania zgody przez Użytkownika lub wniesienia sprzeciwu. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości odpowiadania na zapytanie.
  • Przedstawienie oferty (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane są przetwarzane do czasu wycofania albo złożenia sprzeciwu przez Użytkownika. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zaprezentowania oferty.
  • Realizacja usług bądź produktów (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce do chwili zrealizowania umowy. Brak podania danych jest równoznaczne z brakiem możliwości realizacji umowy.
  • Informowanie o usługach, które są świadczone w ramach odrębnej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dane przetwarzane są do czasu realizacji umowy. Niepodanie danych oznacza brak możliwości realizacji umowy
  • Działanie wyżej opisane lub inne mogące powodować powstanie cywilnoprawnych roszczeń dot. Serwisu lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych ma miejsce do upływu okresu przedawnienia lub zaspokojenia ewentualnych roszczeń. Brak podania danych może się wiązać z brakiem możliwości ustalenia, dochodzenia bądź obrony potencjalnych roszczeń.
 7. MG Media może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe, z którymi MGmedia ma zawartą umowę o współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków MGmedia przewidzianych prawem, ochrony praw MGmedia zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu MGmedia w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, organom nadzorującym, sądom, organom władzy, w tym urzędom skarbowy, biegłym rewidentom, audytorom i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.
 8. MGmedia zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.
 9. Ponadto, macie Państwo prawo do:
  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 10. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa lub innego organu nadzorczego.
 11. Jako Administrator, MGmedia jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
 12. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych Marcinem Gramza pod adresem e-mail: rodo@mg-media.pl

C. Inne postanowienia

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
 2. Zasady związane z korzystaniem z innych witryn internetowych oraz ich polityka prywatności są umieszczone na stronach, do których użytkownik jest przekierowywany za pośrednikiem odnośnika.

D. Pełne dane kontaktowe Administratora:

 1. Marcin Gramza działający pod firmą MGmedia Marcin Gramza ul. Świętego Jerzego 22, 61-546,Poznań.
 2. tel. 61-610-03-73 (infolinia czynna jest w godz. 8:00-16:00 w dni robocze).
 3. e-mail: rodo@mg-media.pl

E. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega, że ma prawo dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności, np. ze względu na zmianę przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących lub zmiany warunków technologicznych funkcjonowania serwisu pozywamybank.pl
 2. O każdej zmianie polityki prywatności Użytkownik jest powiadamiany poprzez umieszczenie informacji w Serwisie.
 3. ADO przeprowadził audyt bezpieczeństwa danych osobowych w podmiocie.