Udostępnij...

Katalog dodatkowych opłat cz. 1

Jak banki maksymalizowały przychody. Wydawać by się mogło, że przychód banku z tytułu zawarcia umowy kredytowej to prowizja za jego udzielenie oraz marża dodawana do określonej stopy oprocentowania. Lektura wielu umów kredytowych zwartych głownie w latach 2007-2009 doprowadziła mnie do zgoła odmiennych wniosków. Skrócony katalog „dodatkowych opłat” będę publikował w kolejnych wpisach.

I. Ubezpieczenie pomostowe a więc składka ubezpieczeniowa za okres pomiędzy zawarciem umowy kredytowej a wpisem (prawomocnym) hipoteki do księgi wieczystej. Samo ubezpieczenie tego typu nie jest niczym złym czy nielegalnym. To oczywiste, że bank chciał mieć zabezpieczenie w okresie przejściowym. Realizacja jednak ubezpieczenia pomostowego w praktyce prowadziła do wielu nadużyć. A więc banki pobierały z góry od kredytobiorcy „opłatę za przystąpienie do ubezpieczenia pomostowego”, gdzie trudno dopatrzyć się adekwatności świadczeń oraz umocowanie w prawie ubezpieczeniowym. Obok tej opłaty pobierana była normalna (prawidłowa) składka ubezpieczeniowa za okres ochrony ubezpieczeniowej. Z tym, że banki pobierały składkę za okres nie od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia uprawomocnienia się wpisu do KW ale za okres od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia dostarczenia do banku wypisu z KW z wpisaną hipoteką. Bardzo często klient zapominał, że musiał dostarczyć do banku fizycznie ww. dokument i w związku z tym płacił składkę ubezpieczeniową za np. kilka dodatkowych miesięcy. O jakie kwoty chodzi przy ubezpieczeniu pomostowym? Nie były to może ogromne pieniądze bo średnio chodzi o kwoty od kilkuset do tysiąca kilkuset złotych. Takie praktyki banków uznane zostały za nielegalne. Na podstawie ugruntowanego orzecznictwa należy Ci się zwrot nadpłaconej składki ubezpieczeniowej. Można się tego domagać realnie w sądzie, tym bardziej iż taka interpretacja jest zgodna z wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 sierpnia 2009 roku, Sygn. akt XVII AmC 512/09, klauzula nr 1740 o opłacie pomostowej. W opinii sądu dostarczenie do Banku wpisu hipoteki na rzecz Banku jest czynnością stricte techniczną i nie może stanowić podstawy do określania przez Bank momentu zaprzestania pobierania opłaty pomostowej. Opłata może być pobierana jedynie do chwili uzyskania prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz banku.